Wykłady 2024

Cykl 8 wykładów Grupowej Pomocy Psychologicznej  “Podstawowe umiejętności w zakresie działalności zawodowej Uchodźców” dedykowany jest dla bezrobotnych Uchodźców z Ukrainy posiadających PESEL ze statusem UKR.

Udział w kursie odświeżającym “Podstawowe umiejętności w zakresie działalności zawodowej uchodźców” wymaga przestrzegania pewnych zasad i wytycznych.

Zasady te są podobne do tych stosowanych w terapii grupowej, ale z pewnymi szczególnymi aspektami związanymi z edukacją i szkoleniem zawodowym:

 • Poufność: Ważne jest, aby zachować poufność informacji omawianych w grupie w celu stworzenia zaufanego i bezpiecznego środowiska uczenia się.
 • Szacunek: Poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i osobistej uczestników kursu pomaga stworzyć integracyjną i wspierającą atmosferę.
 • Aktywne uczestnictwo: Aktywne uczestnictwo w kursie, w tym zadawanie pytań i udział w dyskusjach, promuje głębokie uczenie się.
 • Nieocenianie: Ważne jest, aby stworzyć środowisko, w którym uczestnicy mogą swobodnie wyrażać swoje pomysły i obawy bez obawy przed krytyką lub negatywnymi reakcjami.
 • Otwartość na informacje zwrotne: Bycie otwartym na informacje zwrotne od instruktorów i innych uczestników pomaga poprawić umiejętności i zrozumienie.
 • Punktualność i obecność: Regularna i punktualna obecność promuje ciągłość nauki i wzmacnia dynamikę grupy.
 • Przestrzeganie zasad grupy: Należy przestrzegać ustalonych zasad i przepisów, które mogą obejmować wymagania specyficzne dla danego kursu.
 • Wzajemne wsparcie: Wzajemne wsparcie i współpraca między uczestnikami ułatwia naukę i adaptację w nowym środowisku zawodowym.

Wykłady 2024
Серія з 8 лекцій групової психологічної підтримки “Базові навички для професійної діяльності біженців” присвячена безробітним українським біженцям зі статусом PESEL зі статусом UKR.

Участь у курсі підвищення кваліфікації “Базові навички професійної діяльності біженців” вимагає дотримання певних правил та рекомендацій.
Ці правила подібні до тих, що використовуються в груповій терапії, але з деякими специфічними аспектами, пов’язаними з навчанням та професійною підготовкою:

 • Конфіденційність: Важливо зберігати конфіденційність інформації, яка обговорюється в групі, щоб створити довірчу та безпечну навчальну середу.
 • Повага: Повага до різноманітних культурних, етнічних та особистих тлів учасників курсу сприяє створенню інклюзивної та підтримуючої атмосфери.
 • Активна участь: Активна участь у навчанні, включаючи задавання запитань та участь у дискусіях, сприяє глибокому засвоєнню матеріалу.
 • Без суджень та осуду: Важливо створити середовище, де учасники можуть вільно виражати свої ідеї та побоювання без страху критики чи негативної реакції.
 • Відкритість до зворотного зв’язку: Відкритість до зворотного зв’язку від інструкторів та інших учасників допомагає покращити навички та розуміння.
 • Пунктуальність та відвідуваність: Регулярне та пунктуальне відвідування занять сприяє неперервності навчання та зміцненню групової динаміки.
 • Дотримання правил групи: Необхідно слідувати встановленим правилам та нормам, які можуть включати специфічні вимоги курсу.
 • Взаємодопомога: Взаємна підтримка та співпраця між учасниками сприяють навчанню та адаптації в новому професійному середовищі.

Ці правила допомагають забезпечити, що курс буде ефективним, позитивним та підтримуючим досвідом для всіх учасників, особливо в контексті навчання біженців, які можуть зіткнутися з унікальними викликами та потребами.

Wykłady 2024

The series of 8 lectures of Group Psychological Assistance “Basic Skills for Refugees’ Professional Activities” is dedicated to unemployed Refugees from Ukraine with PESEL with UKR status.

 • Participation in the refresher course “Basic Refugee Professional Skills” requires compliance with certain rules and guidelines.
 • These rules are similar to those used in group therapy, but with some specific aspects related to education and vocational training:
 • Confidentiality: It is important to keep the information discussed in the group confidential to create a trusting and safe learning environment.
 • Respect: Respecting the diverse cultural, ethnic and personal backgrounds of course participants helps to create an inclusive and supportive atmosphere.
 • Active participation: Active participation in the course, including asking questions and participating in discussions, promotes deep learning.
 • Nonjudgmental and non-judgmental: It is important to create an environment where participants can freely express their ideas and concerns without fear of criticism or negative reactions.
 • Openness to feedback: Being open to feedback from instructors and other participants helps to improve skills and understanding.
 • Punctuality and attendance: Regular and punctual attendance promotes continuity of learning and strengthens group dynamics.
 • Adherence to group rules: Established rules and regulations must be followed, which may include course-specific requirements.
 • Mutual support: Mutual support and cooperation among participants facilitates learning and adaptation in a new professional environment.

 

Autor wpisu