AUTOTRANSFUZJA

Czy można być krwiodawcą dla samego siebie? Można. Autotransfuzja – inaczej transfuzja autologiczna, AHT – zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest ta sama osoba. Krew jest dla człowieka lekiem niezastąpionym jednak nie całkowicie bezpiecznym. Leczenie pacjenta własną krwią konserwowaną pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z immunizacją antygenami krwinkowymi, przeniesieniem chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych. Ta metoda transfuzji okazała się najbezpieczniejszą metodą leczenia krwi. Niestety nie może być stosowana szeroko. Stosuje się ją w planowanych zabiegach ortopedycznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych oraz w chirurgii naczyniowej.

W transfuzjach autologicznych wykorzystuje się krew własną chorego uzyskaną w wyniku:

 1. przedoperacyjnych pobrań krwi własnej chorego;
 2. zabiegu hemodylucji polegającego na tym, że podczas operacji część krwi pacjenta zostaje odprowadzona do pojemników i zastąpiona płynem niekrwiopochodnym przedoperacyjnych;
 3. odzysku krwi wynaczynionej podczas zabiegu operacyjnego lub po nim.

Autotransfuzja jest bezpieczną metodą leczenia krwią ponieważ:

 • unikasz przeniesienia chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych
 • unikasz powikłań poprzetoczeniowych i pooperacyjnych
 • eliminuje ryzyko przeniesienia komórek nowotworowych
 • uzupełnia zapasy krwi
 • jest źródłem krwi dla osób, dla których trudno znaleźć grupę krwi
 • powoduje szybsze gojenie się ran pooperacyjnych

CZY MOGĘ ODDAĆ KREW DO AUTOTRANSFUZJI?

 • nie obowiązują normy wieku,
 • czynnikiem decydującym jest stan zdrowia pacjenta.

ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA ODDANIE KRWI DLA SIEBIE?

Nawiąż kontakt z lekarzem prowadzącym. Zabiegi autotransfuzji mogą być wykonywane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75 po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 22 514 60 14) lub Terenowym Oddziale RCKiK w Warszawie.

OSOBY ZGŁASZAJĄCE SIĘ NA ZABIEG AUTOTRANSFUZJI POWINNY POSIADAĆ:

1. Dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem i wpisanym numerem PESEL;
2. Skierowanie na autotransfuzję wydane przez lekarza prowadzącego lub nadzorującego zabieg operacyjny zawierające:

 • nazwę i adres placówki, w której odbędzie się zabieg operacyjny
 • datę zabiegu
 • rodzaj zabiegu
 • ilość jednostek krwi potrzebnych do zabiegu

Osoby kwalifikowane do donacji autologicznych nie muszą spełniać wszystkich kryteriów wymaganych dla ogółu krwiodawców. Nie obowiązują normy wieku; czynnikiem decydującym jest stan zdrowia pacjenta. W przypadku osób starszych (po 70 r. życia) szczególnie istotny jest stan układu sercowo-naczyniowego i krążenia mózgowego.
Osoby poniżej 18 r. życia mogą być kwalifikowane do autotransfuzji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU AUTOTRANSFUZJI:

 • hemoglobina poniżej 110g/1
 • obecność markerów wirusowych HBV, HCV, HIV, podejrzenie zakażeniem HIV I/II
 • aktywne zakażenie bakteryjne
 • padaczka, guz mózgu
 • poważne choroby układu krążenia
 • osoby z przewlekłą chorobą serca mogą być zakwalifikowane do autotransfuzji po konsultacji kardiologicznej
 • pobranie krwi własnej do celów autotransfuzji może odbywać się co 3-7 dni (jeśli stężenie hemoglobiny nie spada poniżej dopuszczalnej wartości). Ostatnie pobranie należy przeprowadzić co najmniej 72 godziny przed planowanym zabiegiem
 • wykonujemy 1-2 zabiegi autotransfuzji przed zabiegiem
 • krew z donacji autologicznej przechowywana jest maksymalnie 35 dni, a więc pierwszy zabieg autotransfuzji nie może odbyć się wcześniej niż 35 dni przed planowaną operacją. Wszyscy pacjenci, u których pobiera się więcej niż 1 jednostkę krwi powinni przed planowaną donacją rozpocząć przyjmowanie doustnych preparatów żelaza i kontynuować do czasu zabiegu operacyjnego lub dłużej.