Program żywnościowy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Wytyczne do PO POŻ 2019-2020 Podprogram 2019 z 31.01.2020r.
Załącznik: „Wytyczne_2019_zmiana_31.01.2020 r

Zmiany  w wytycznych  PO PŻ Podprogram 2019   z 21.05.2020r.  dotyczą:

  • wydłużenia okresu realizacji dostaw artykułów spożywczych
  • wydłużenia okresu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych
  • dodania innych form realizacji działań w ramach środków towarzyszących

Załącznik 2105 Wytyczne_2019
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9b Środki ochrony
Załącznik Wykaz magazynów do zal 9 maj 2020

COVID – 19 ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2019
https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-wytycznych-w-zwiazku-z-covid-19

CEL PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach, w ramach środków towarzyszących, w zakresie włączenia społecznego, takie jak doradztwo i wsparcie ułatwiające najbiedniejszym wydostanie się z ubóstwa.
Cele szczegółowe:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych (OPL), zgodnie z zasadami PO PŻ
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim (OPO) oraz z innych źródeł na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Akty prawne Akty prawne europejskie i krajowe, będące podstawą wdrażania Programu PO PŻ znajdują się poniższym linku
https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawy-prawne

Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020