Program żywnościowy

Działania w ramach środków towarzyszących

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2020 mają na celu współdziałanie z osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych. Należą do nich:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
  • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
  • warsztaty edukacji ekonomicznej w tym; nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
  • inne działania mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących np.; wydarzenia o charakterze integracyjnym, spotkania/warsztaty z fizjoterapeutami połączone z instruktażem ćwiczeń, spotkania/warsztaty z udziałem prawników, psychologów itp.

Ze względu na sytuację pandemiczną zgodnie ze zmianą do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącą działań realizowanych w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2020 możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców