Program żywnościowy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem Programu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach, w ramach środków towarzyszących, w zakresie włączenia społecznego, takie jak doradztwo i wsparcie ułatwiające najbiedniejszym wydostanie się z ubóstwa.

W ramach Podprogramu 2020 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK obejmie pomocą żywnościową około 8700 potrzebujących osób, którym w trakcie całego okresu dystrybucji dostarczane będą nieodpłatnie paczki żywnościowe.
Na terenie województwa mazowieckiego dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się magazyny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Grodzisku Mazowieckim.

Czas trwania PO PŻ Podprogram 2020

Realizacja dystrybucji żywności trwa od listopada 2020r. do sierpnia 2021r.,
oraz zadań towarzyszących od października 2020r. do sierpnia 2021r.

Kto może zostać objęty pomocą żywnościową?

Pomocą objęci są mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów. Kryteria określone są w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów nie powinien przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj;

  • 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie

Do grup objętych pomocą zaliczają się:

  • Bezdomni
  • Niepełnosprawni
  • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • Rodziny wielodzietne, w których osoby dorosłe są ubogie lub bezrobotne, osoby samotnie wychowujące dzieci

Sposób kwalifikacji:

  • Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL) mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej.
  • Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane są do Ośrodków
  • Pomocy Społecznej (OPS), które potwierdzają kwalifikowalność do przyznania pomocy.
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.