Program żywnościowyDZIAŁANIA W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Oddziały Rejonowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK (OPR) prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu:

 • Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności”
  • Zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
  • Grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji np.; osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne itp.
 • Pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej; wsparcie psychologiczne, terapeutyczne itp.

Działania w ramach środków towarzyszących mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego: Należą do nich:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
 • warsztaty edukacji ekonomicznej w tym; nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
 • inne działania mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących np.; wydarzenia o charakterze integracyjnym, spotkania/warsztaty z fizjoterapeutami połączone z instruktażem ćwiczeń, spotkania/warsztaty z udziałem prawników, psychologów itp.

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.

działania towarzyszące 2023 działania towarzyszące 2023