Program żywnościowy

Program żywnościowy 2019

PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od sześciu lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Czas trwania PO PŻ Podprogram 2019

Grudzień 2019 r. lipca 2020 r.

Na mocy umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Podprogram 2019 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Założenia:

W ramach Podprogramu 2019 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 8300 najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin. W trakcie całego okresu dystrybucji zostanie dostarczonych bezpośrednio około 8500 szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych w samym Nowym Dworze Mazowieckim, oraz około 22000 szt. w Grodzisku Mazowieckim.

Grupy objęte pomocą:

  • Bezdomni
  • Niepełnosprawni
  • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • Osoby spełniające kryteria opisane w „Kwalifikacja osób do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2019”
  • Rodziny wielodzietne, w których osoby dorosłe są ubogie lub bezrobotne oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

Słownik pojęć PO PŻ Podprogram 2019

PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561 Warszawa

OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzą w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących.

OPL – organizacja partnerska lokalna; wchodzi w skład struktury OPR lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

IZ – Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej

IP - Instytucja Pośrednicząca – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Operacji II