Zdjęcie do programu FEAD Program żywnościowy

Działania MOO Polskiego Czerwonego Krzyża (OPR) Podprogram 2019r.

  • objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej
  • aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących, których celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

Działania w ramach środków towarzyszących

W czasie epidemii Covid-19 zgodnie ze zmianami z 21.05.2020r. w Wytycznych do Podprogramu 2019 z 31.01.2020r.  dopuszcza się prowadzenie działań w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.

Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców. Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2019 mają na celu współdziałanie z osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych. Należą do nich:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
  • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
  • warsztaty edukacji ekonomicznej w tym; nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Dodatkowe działania

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPS) zobowiązany jest:

  • dostarczać odbiorcom pomocne informacje o miejscach, w których osoby te mogą skorzystać ze wsparcia FEAD
  • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w poszczególnych regionach,
  • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.