program żywnościowy

Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ  POTRZEBUJĄCYM 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Celem Programu 2021 jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących, a także realizację działań towarzyszących na rzecz włączenia społecznego. Działania takie jak doradztwo czy wsparcie mają ułatwić najbiedniejszym wydostanie się z ubóstwa.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W ramach Podprogramu 2021 Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK obejmie pomocą żywnościową około 8800 potrzebujących osób, którym w trakcie całego okresu dystrybucji dostarczane będą nieodpłatnie paczki żywnościowe.
Na terenie województwa mazowieckiego dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się magazyny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Grodzisku Mazowieckim.

Kto może zostać objęty pomocą żywnościową?
Pomocą objęci są mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów. Poziom dochodów nie powinien przekraczać 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj;

  • 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie

Do grup objętych pomocą zaliczają się:

  • Bezdomni
  • Niepełnosprawni
  • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • Rodziny wielodzietne, w których osoby dorosłe są ubogie lub bezrobotne, osoby samotnie wychowujące dzieci

Sposób kwalifikacji:

  • Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL) mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej.
  • Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane są do Ośrodków
  • Pomocy Społecznej (OPS), które potwierdzają kwalifikowalność do przyznania pomocy.
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.

W związku z epidemią Covid-19 kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej może odbywać się w ośrodku pomocy społecznej albo w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne mogą w imieniu tych osób wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska czy Ochotnicza Straż Pożarna.