Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oferuje szkolenia z zakresu:

  • Opieka dziecięca - Niania PCK - 260 h
  • Siostra PCK - 90 h
  • Magazynier produktów humanitarnych - 120 h

Kontakt:

  • mail: warszawa17@pck.org.pl, warszawa12@pck.org.pl
  • mobilny: 22/50-65-193, 22/50-65-194, 22/50-65-191
  • telefon: 605-050-655

Kwestionariusz

Kwestionariusz na kurs w WORD - Pobierz
Kwestionariusz na kurs w PDF - Pobierz

Opis szkoleń i podstawa programowa

Nazwa/kod zawodu:
5322 Pracownicy domowej opieki osobistej:
532201 Opiekunka domowa
532202 Siostra PCK 532290 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

Synteza zawodu:
Utrzymuje codzienny kontakt ze środowiskiem: dba o stan zdrowia i zaspokajanie podstawowych potrzeb chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niezaradnych, dotkniętych wypadkami losowymi; wykonuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, opiekuńcze i załatwia inne sprawy związane z bytem podopiecznych.

Zadania zawodowe:
- dbanie o higienę pomieszczenia podopiecznego;
- układanie chorego w łóżku w różnych pozycjach w zależności od stanu chorego i pomoc przy zmianie pozycji;
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń przez stosowanie odpowiednich urządzeń pomocniczych, masaż i stosowanie środków farmaceutycznych;
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
- planowanie i wypełnianie zaleceń pielęgnacyjnych wskazanych przez lekarza;
- zgodnie z zaleceniami lekarza podawanie leków metodą doustną, doodbytniczą, naskórną i wziewną oraz wykonywanie prostych opatrunków;
- zamawianie wizyt lekarskich i realizowanie recept;
- usprawnianie chorego zgodnie z zaleceniami lekarza;
- dbanie o dobry stan psychiczny podopiecznych, zapewnianie bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, zapewnianie optymalnych warunków życia w zmienionej przez chorobę czy wydarzenie losowe sytuacji;
- wychodzenie z chorymi na spacer, prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych;
- robienie zakupów;
- pomoc przy przygotowywaniu posiłków lub przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i dietetycznymi oraz karmienie (jeśli stan zdrowia tego wymaga);
- utrzymywanie w czystości sprzętów gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i kuchennych używanych przez podopiecznego;
- utrzymywanie w czystości odzieży chorego oraz urządzeń sanitarnych;
- palenie w piecach, przynoszenie węgla i wody (jeśli jest taka konieczność);
- regulowanie opłat komunalnych podopiecznego (czynsz, świadczenia i inne zobowiązania finansowe);
- eksploatację i zlecanie napraw sprzętu gospodarstwa domowego będącego własnością podopiecznego;
- organizowanie czasu wolnego, dostarczanie książek i prasy;
- zachęcanie i organizowanie prac ręcznych;
- pomoc przy prowadzeniu korespondencji.

Realizacja szkolenia
przez Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego podstawie rejestracji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w warszawie pod numerem ewidencyjnym2.14/00366/2016 oraz w Biurze Edukacji pod nr227 K nr zaświadczenia 221/K94 [1]

Miejsce realizacji:
Warszawa
Program szkolenia zgodny z Wytycznymi Zarządu Głównego PCK dotyczącymi realizacji szkoleń z zakresu usług opiekuńczych.

Program 90 godzin w tym: 30 godz. zajęć praktycznych; 40 godz. zajęć teoretycznych; 20 godz. ćwiczeń
przez Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego podstawie rejestracji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w warszawie pod numerem ewidencyjnym2.14/00366/2016 oraz w Biurze Edukacji pod nr227 K nr zaświadczenia 221/K94 [1]

1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,
2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe
3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce
4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną
6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych
7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym
8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego
9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
10. Podstawy rehabilitacji osób starszych
11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia
12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Polskiego Czerwonego Krzyża(egzamin /1godz./ Test i pytania uzupełniające)

Metody szkolenia - wykłady, ćwiczenia, pokazy przy wykorzystaniu sprzętu do nauki pielęgnacji chorego, rzutnik, fantomy.

W metodyce prowadzenia kursu będą uwzględnione założenia do standardu podstawowej pielęgnacji osób niezdolnych do samoopieki zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PCK z dnia 31.3.2009r sprawie systemu szkoleń personelu usług opiekuńczych.

Realizacja szkolenia
przez Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego podstawie rejestracji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w warszawie pod numerem ewidencyjnym2.14/00366/2016 oraz w Biurze Edukacji pod nr227 K nr zaświadczenia 221/K94 [1]

I.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ( 15h)
- zakrztuszenia różnymi przedmiotami i pokarmami
- urazów kostno – stawowych( złamanie, skręcenie, zwichnięcie)
- ran, krwawień i krwotoków
- utraty przytomności, oddechu i krążenia

II. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU DZIECKA (25h)
- czynniki wpływające na rozwój dziecka
- charakterystyka rozwoju człowieka w poszczególnych etapach rozwojowych
- potrzeby rozwojowe dziecka
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej
- rozwój psychosomatyczny dziecka w poszczególnych etapach rozwojowych
- teorie osobowości
- inteligencja
- temperament
- indywidualne tempo, rytm i dynamika rozwoju dziecka
- diagnoza rozwoju dziecka
- stymulowanie indywidualnego rozwoju talentów i zdolności dziecka

III. ROZWÓJ DZIECKA. STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU(25h)
- pojęcie zmiany rozwojowej. Pojęcie rozwoju
- rozwój psychomotoryczny dziecka
- zdolności poznawcze dziecka na różnych etapach rozwoju
- rozpoznawanie i rozwijanie talentów i indywidualnych zdolności dziecka
- sygnałów ostrzegawczych w odniesieniu do rozwoju psychomotorycznego dziecka
- budowanie relacji społecznych
- kreatywne rozwijanie dziecka
- stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dziecka
- wpływ sztuki, kultury i muzyki na rozwój dziecka

IV. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE(25h)
- metody pracy z dzieckiem stwarzającym problemy wychowawcze
- trudności intelektualne, fizyczne
- sposoby radzenia sobie z napadami złości
- motywowanie dzieci do zmiany zachowania
- konsekwencja w działaniu i współpraca z rodziną

V. ZASADY ŻYWIENIA DZIECKA(10h)
- prawidłowe odżywianie dziecka w różnych fazach rozwoju
- żywienie dziecka z alergiami pokarmowymi i zespołami nietolerancji pokarmów
- wprowadzanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych

VI. PIELĘGNOWANIE DZIECKA(15h)
- potrzeby biologiczne dziecka
- czynności higieniczne
- wdrażanie dziecka do samodzielności w zakresie higieny osobistej

VII. CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO (25h)
- podstawy anatomii i fizjologii - odrębności anatomiczne i fizjologiczne dziecka
- choroby infekcyjne
- choroby zakaźne
- pielęgnowanie dziecka chorego
- objawy niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i/ lub życiu dziecka
-zasady podawania leków różnymi drogami dziecku
- profilaktyka zdrowotna
- zasady zdrowego stylu życia

VIII. ZABAWY (30h)
- twórcze wychowanie dziecka
- rozwijanie osobowości dziecka
- rozwijanie kreatywnej aktywności dziecka
- gry, zabawy stymulujące rozwój dziecka
- zabawy plastyczne i techniczne
- zabawy muzyczne i ruchowe
- literatura dziecięca
- piosenki dziecięce
- ruch i taniec
- organizacja czasu dziecka

IX. KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA (15h)
- odpowiedzialność opiekuna – aspekty prawne
- umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej, stresowej
- umiejętność rozwiązywania problemów
- praca z grupą dzieci
- zasady asertywnego porozumiewania się z dziećmi i rodzicami
- zasady współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów i sytuacji trudnych
- rozpoznawanie symptomów przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

X. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (95h)
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówce zajmującej się opieką nad dziećmi do lat Szczegółowy harmonogram praktyk jest ustalany w porozumieniu z uczestnikiem kursu, opiekunem praktyk oraz kierownikiem placówki.
Metodyka / Methodology:
- Ćwiczenia / Exercise
- Wykłady / lectures

Opis / Description:
Szkolenie w części teoretycznej ukierunkowane na poznanie elementarnej wiedzy z zakresu technologii przechowywania towarów i obsługi magazynu. W części praktycznej uczestnicy szkolenia poznają podstawowe funkcje jednego z dwóch najpopularniejszych programów magazynowych na rynku: Symfonia Handel lub Subiekt.
Training in theoretical part aimed at learning elementary knowledge in the field of storage technology and warehouse management. In practical terms, participants will learn the basic functions of one of the two most popular stock programs on the market: Symphony of Commerce or Subiekt.

Poziom zaawansowania / Level of advancement
Początkujący - liczba godzin: 120 godzin / Beginner hours: 120 hours

Trenerzy / Coaches:
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, absolwent wyższych studiów magisterskich (kierunku ekonomia) . Jako wykładowca łączy wieloletnie doświadczenie, zdobyte na stanowiskach kierowniczych związanych z obsługą klienta z wiedzą psychologiczną uzyskaną w Szkole Trenerów. Od trzech lat prowadzi szkolenia zarówno miękkie jak i twarde. CS MOO PCK przeprowadziło około 5000 godzin szkoleniowych. Poza pracą zawodową jako wolontariusz prowadzi grupy wsparcia dla seniorów.
The training will be led by an experienced trainer, a graduate of a master's degree (economics) and a school of trainers from Metrum. As a lecturer, he combines many years of experience gained in managerial positions related to customer service with psychological knowledge gained at the Coaching School. For three years, he has been training both soft and hard. CS MOO PCK has conducted about 5000 hours of training. In addition to working as a volunteer, he runs support groups for seniors.

Informacja o szkoleniu / Training information
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Centrum Szkoleniowym Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: warszawa17@pck.org.pl Więcej informacji na: www.mazowieckie.pck.pl
The presented training takes the form of closed (internal) training, which is organized in the premises of the Training Center of Mazovian Regional Branch PCK in Warsaw. If you are interested in taking part in the training, please send your application to the e-mail address: warszawa17@pck.org.plpl. For more information visit: www.mazowieckie.pck.pl

Tematyka / Topics:
1. Przepisy BHP i P.poż. w magazynie / Health and Safety Regulations in a warehouse - 6h
2. Przepisy BHP i P.poż. w magazynie / Health and Safety Regulations in a warehouse - 6h
3. Podstawowe pojęcia związane z przechowywaniem dóbr / Basic concepts of storage of goods - 6h
4. Techniki i technologie przechowywania zapasów / Inventory techniques and technologies - 6h
5. Budowle magazynowe / Warehouse buildings - 6h
6. Podział, funkcje i zadania magazynów / Division, functions and tasks of the magazines - 6h
7. Wyposażenie magazynu – maszyny i urządzenia transportowe / Warehouse equipment - transport machinery and equipment - 6h
8. Wyposażenie magazynu – maszyny i urządzenia transportowe / Warehouse equipment - transport machinery and equipment - 6h
9. Wyposażenie magazynu – urządzenia pomocnicze / Warehouse equipment - auxiliary equipment - 6h
10. Podział i technologiczny układ magazynu / Division and technological layout of the warehouse - 6h
11. Składowanie i moduły magazynowe / Storage and warehouse modules - 6h
12. Zagospodarowanie powierzchni magazynu / Warehouse space development - 6h
13. Strefy magazynowe i wykonywane w nich czynności / Warehouse areas and activities performed in them - 6h
14. Analiza ABC - Towaroznawstwo / ABC analysis- Knowledge of goods - 6h
15. Dokumentacja i dokumenty magazynowe / Documentation and warehouse documents - 6h
16. Obsługa programu SYMFONIA HANDEL/SUBIEKT / Handling SYMPHONY TRADE / SUBJECT - 6h
17. Podstawy prawa humanitarnego / Fundamentals of humanitarian law - 6h
18. Pierwsza pomoc Podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy + ćwiczenia / Basic First Aid Course + exercises - 6h