Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oferuje szkolenia z zakresu:

  • Opieka dziecięca - Niania PCK - 260 h
  • Siostra PCK - 90 h

Kontakt:

  • mail: warszawa17@pck.org.pl, warszawa12@pck.org.pl
  • mobilny: 22/50-65-193, 22/50-65-194, 22/50-65-191
  • telefon: 605-050-655

Kwestionariusz

Kwestionariusz na kurs w WORD - Pobierz
Kwestionariusz na kurs w PDF - Pobierz

Opis szkoleń i podstawa programowa

Nazwa/kod zawodu:
5322 Pracownicy domowej opieki osobistej:
532201 Opiekunka domowa
532202 Siostra PCK 532290 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)

Synteza zawodu:
Utrzymuje codzienny kontakt ze środowiskiem: dba o stan zdrowia i zaspokajanie podstawowych potrzeb chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niezaradnych, dotkniętych wypadkami losowymi; wykonuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, opiekuńcze i załatwia inne sprawy związane z bytem podopiecznych.

Zadania zawodowe:
- dbanie o higienę pomieszczenia podopiecznego;
- układanie chorego w łóżku w różnych pozycjach w zależności od stanu chorego i pomoc przy zmianie pozycji;
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń przez stosowanie odpowiednich urządzeń pomocniczych, masaż i stosowanie środków farmaceutycznych;
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
- planowanie i wypełnianie zaleceń pielęgnacyjnych wskazanych przez lekarza;
- zgodnie z zaleceniami lekarza podawanie leków metodą doustną, doodbytniczą, naskórną i wziewną oraz wykonywanie prostych opatrunków;
- zamawianie wizyt lekarskich i realizowanie recept;
- usprawnianie chorego zgodnie z zaleceniami lekarza;
- dbanie o dobry stan psychiczny podopiecznych, zapewnianie bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, zapewnianie optymalnych warunków życia w zmienionej przez chorobę czy wydarzenie losowe sytuacji;
- wychodzenie z chorymi na spacer, prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych;
- robienie zakupów;
- pomoc przy przygotowywaniu posiłków lub przygotowywanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i dietetycznymi oraz karmienie (jeśli stan zdrowia tego wymaga);
- utrzymywanie w czystości sprzętów gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i kuchennych używanych przez podopiecznego;
- utrzymywanie w czystości odzieży chorego oraz urządzeń sanitarnych;
- palenie w piecach, przynoszenie węgla i wody (jeśli jest taka konieczność);
- regulowanie opłat komunalnych podopiecznego (czynsz, świadczenia i inne zobowiązania finansowe);
- eksploatację i zlecanie napraw sprzętu gospodarstwa domowego będącego własnością podopiecznego;
- organizowanie czasu wolnego, dostarczanie książek i prasy;
- zachęcanie i organizowanie prac ręcznych;
- pomoc przy prowadzeniu korespondencji.

Realizacja szkolenia
przez Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego podstawie rejestracji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w warszawie pod numerem ewidencyjnym2.14/00366/2016 oraz w Biurze Edukacji pod nr227 K nr zaświadczenia 221/K94 [1]

Miejsce realizacji:
Warszawa
Program szkolenia zgodny z Wytycznymi Zarządu Głównego PCK dotyczącymi realizacji szkoleń z zakresu usług opiekuńczych.

Program 90 godzin w tym: 30 godz. zajęć praktycznych; 40 godz. zajęć teoretycznych; 20 godz. ćwiczeń
przez Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego podstawie rejestracji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w warszawie pod numerem ewidencyjnym2.14/00366/2016 oraz w Biurze Edukacji pod nr227 K nr zaświadczenia 221/K94 [1]

1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,
2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe
3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce
4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną
6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych
7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym
8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego
9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
10. Podstawy rehabilitacji osób starszych
11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia
12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Polskiego Czerwonego Krzyża(egzamin /1godz./ Test i pytania uzupełniające)

Metody szkolenia - wykłady, ćwiczenia, pokazy przy wykorzystaniu sprzętu do nauki pielęgnacji chorego, rzutnik, fantomy.

W metodyce prowadzenia kursu będą uwzględnione założenia do standardu podstawowej pielęgnacji osób niezdolnych do samoopieki zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PCK z dnia 31.03.2009r sprawie systemu szkoleń personelu usług opiekuńczych.

Realizacja szkolenia
przez Centrum Szkoleniowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego podstawie rejestracji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w warszawie pod numerem ewidencyjnym2.14/00366/2016 oraz w Biurze Edukacji pod nr227 K nr zaświadczenia 221/K94 [1]

I.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ( 15h)
- zakrztuszenia różnymi przedmiotami i pokarmami
- urazów kostno – stawowych( złamanie, skręcenie, zwichnięcie)
- ran, krwawień i krwotoków
- utraty przytomności, oddechu i krążenia

II. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU DZIECKA (25h)
- czynniki wpływające na rozwój dziecka
- charakterystyka rozwoju człowieka w poszczególnych etapach rozwojowych
- potrzeby rozwojowe dziecka
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzenie obserwacji pedagogicznej
- rozwój psychosomatyczny dziecka w poszczególnych etapach rozwojowych
- teorie osobowości
- inteligencja
- temperament
- indywidualne tempo, rytm i dynamika rozwoju dziecka
- diagnoza rozwoju dziecka
- stymulowanie indywidualnego rozwoju talentów i zdolności dziecka

III. ROZWÓJ DZIECKA. STYMULOWANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU(25h)
- pojęcie zmiany rozwojowej. Pojęcie rozwoju
- rozwój psychomotoryczny dziecka
- zdolności poznawcze dziecka na różnych etapach rozwoju
- rozpoznawanie i rozwijanie talentów i indywidualnych zdolności dziecka
- sygnałów ostrzegawczych w odniesieniu do rozwoju psychomotorycznego dziecka
- budowanie relacji społecznych
- kreatywne rozwijanie dziecka
- stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dziecka
- wpływ sztuki, kultury i muzyki na rozwój dziecka

IV. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE(25h)
- metody pracy z dzieckiem stwarzającym problemy wychowawcze
- trudności intelektualne, fizyczne
- sposoby radzenia sobie z napadami złości
- motywowanie dzieci do zmiany zachowania
- konsekwencja w działaniu i współpraca z rodziną

V. ZASADY ŻYWIENIA DZIECKA(10h)
- prawidłowe odżywianie dziecka w różnych fazach rozwoju
- żywienie dziecka z alergiami pokarmowymi i zespołami nietolerancji pokarmów
- wprowadzanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych

VI. PIELĘGNOWANIE DZIECKA(15h)
- potrzeby biologiczne dziecka
- czynności higieniczne
- wdrażanie dziecka do samodzielności w zakresie higieny osobistej

VII. CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO (25h)
- podstawy anatomii i fizjologii - odrębności anatomiczne i fizjologiczne dziecka
- choroby infekcyjne
- choroby zakaźne
- pielęgnowanie dziecka chorego
- objawy niebezpieczne, zagrażające zdrowiu i/ lub życiu dziecka
-zasady podawania leków różnymi drogami dziecku
- profilaktyka zdrowotna
- zasady zdrowego stylu życia

VIII. ZABAWY (30h)
- twórcze wychowanie dziecka
- rozwijanie osobowości dziecka
- rozwijanie kreatywnej aktywności dziecka
- gry, zabawy stymulujące rozwój dziecka
- zabawy plastyczne i techniczne
- zabawy muzyczne i ruchowe
- literatura dziecięca
- piosenki dziecięce
- ruch i taniec
- organizacja czasu dziecka

IX. KOMPETENCJE OPIEKUNA DZIECKA (15h)
- odpowiedzialność opiekuna – aspekty prawne
- umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej, stresowej
- umiejętność rozwiązywania problemów
- praca z grupą dzieci
- zasady asertywnego porozumiewania się z dziećmi i rodzicami
- zasady współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów i sytuacji trudnych
- rozpoznawanie symptomów przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

X. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (95h)
Zajęcia praktyczne odbywają się w placówce zajmującej się opieką nad dziećmi do lat Szczegółowy harmonogram praktyk jest ustalany w porozumieniu z uczestnikiem kursu, opiekunem praktyk oraz kierownikiem placówki.