Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.mazowieckie.pck.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.MAZOWIECKIE.PCK.PL

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem mazowieckie.pck.pl prowadzony jest przez Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, NIP: 5260250481, REGON: 00702373100029, adres poczty elektronicznej (e-mail): warszawa@pck.org.pl.
 2. Serwis www.pck.pl działaj na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.pck.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Darowizn, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.pck.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.mazowieckie.pck.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.mazowieckie.pck.pl użyte są w celach informacyjnych i promocyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207 ze zm.); Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2

DEFINICJE

 1. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. DARCZYŃCA, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi Elektronicznej oraz przekazująca darowiznę lub zamierzająca dokonać darowizny na rzecz Obdarowanego lub wskazany przez Obdarowanego cel charytatywny.
 3. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 5. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem mazowieckie.pck.pl
 6. UMOWA DAROWIZNY – umowa zawierana między Darczyńcą, a Obdarowanym za pośrednictwem Serwisu.
 7. OBDAROWANY, USŁUGODAWCA – Mazowiecki Oddział Okręgowy Czerwonego Krzyża, Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, NIP: 5260250481, REGON: 007023731.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 

§3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawarcie Umowy Darowizny pomiędzy Darczyńcą oraz Obdarowanym.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§4

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 jest nieodpłatne.
 2. Darowizny mogą zostać przekazane na cele statutowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża albo wybrany przez Obdarowanego cel charytatywny. Wpłaty środków pieniężnych stanowiących darowizny można dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU). Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. W przypadku, gdy cel charytatywny został osiągnięty lub ze względów obiektywnych nie może być dalej realizowany, możliwa jest zmiana celu charytatywnego, o ile realizacja nowo założonego celu pozostaje w tym samym zakresie.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zawarciu Umowy Darowizny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 5. Usługodawca przekazuje kwotę darowizny po odliczeniu opłaty za korzystanie z Usługi Elektronicznej oraz opłaty transakcyjnej należnej elektronicznemu serwisowi płatności.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego podczas procesu rejestracji lub później są prawdziwe i kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§5

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Wypłaty środków pieniężnych na rzecz Obdarowanego lub cele charytatywne będą następować do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy na podstawie raportu miesięcznego przekazanych darowizn.
 2. Wiadomości oraz zapytania dotyczące rozliczeń należy kierować na adres: warszawa@pck.org.pl.
 3. Wypłata środków pieniężnych na rzecz Obdarowanego lub cele charytatywne może zostać wstrzymana przez Usługodawcę, w przypadku identyfikacji naruszenia Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk w zdobywaniu darowizn, do czasu wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż 7 dni roboczych. W przypadku braku rozwiązania kwestii naruszeń we wskazanym w niniejszym punkcie terminie, kwota jest zwracana niezwłocznie do Darczyńcy.
 4. Obdarowany jest zobowiązany do zadośćuczynienia swoim zobowiązaniom skarbowym oraz podatkowym w związku z otrzymanymi środkami pieniężnymi, zgodnie z właściwymi dla niego przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Usługobiorcy przyjmują do wiadomości, iż Usługodawca nie dokonuje żadnych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu dochodu osiąganego na podstawie umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i nie jest płatnikiem żadnych zaliczek na poczet tego podatku.

   

§6

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warszawa@pck.org.pl.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mazowieckie.pck.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa, NIP: 5260250481, REGON: 00702373100029, adres poczty elektronicznej (e-mail): warszawa@pck.org.pl.
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mazowieckie.pck.pl bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mazowieckie.pck.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.
 5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.
 6. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.
 7. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 8. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy przez całą dobę.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.
 12. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.
 13. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:
  1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 14. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.