Akcja promocji HDK

Zapraszamy wszystkich krwiodawców do uczestnictwa w naszej akcji promocyjnej

Regulamin

Akcji promocyjno-edukacyjnej z okazji obchodów
Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
organizowanej w dniach 22–30 listopada 2022 r.

Rozdział 1. Cele Akcji
Celem Akcji jest:
1. popularyzacja idei honorowego oddawania krwi,
2. poszerzenie grupy honorowych dawców krwi,
3. promocja honorowego krwiodawstwa.

Rozdział 2. Organizator
Organizatorem Akcji jest Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 3. Zasady i przebieg Akcji
1. Krwiodawcy chcący wziąć udział w akcji powinni:
• w dniach 22–30 listopada 2022 roku zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddać krew,
• poprosić o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego oddanie krwi,
• przesłać do dnia 30 listopada 2022r. skanem/zdjęciem powyższe zaświadczenie wraz z wypełnioną
i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
na adres e-mailowy: krwiodawstwo@pck.pl
Przesłane zaświadczenia bez zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę.
2. Spośród krwiodawców biorących udział w Akcji wylosowanych zostanie 5 osób, które otrzymają
upominki. Upominki zostaną przekazane wylosowanym krwiodawcom, po wcześniejszym kontakcie
mailowym poprzez adres z którego zostało wysłane zaświadczenie.
3. Losowanie upominków odbędzie się 6 grudnia 2022 r.
4. Upominki w Akcji nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na upominki innego
rodzaju. Prawo do otrzymania upominku nie może być przeniesione na inną osobę.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Akcji, postanowień jej Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy Krwiodawcy biorący udział w Akcji zobowiązują się przestrzegać Regulaminu.
2. Krwiodawcy uczestniczący w Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Polski Czerwony Krzyż
materiałów dokumentujących przebieg Akcji, w celu promocji oraz poinformowania o jej wynikach.

 

Załącznik 1

Autor wpisu