Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2014

pomoc

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej Program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Program jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami partnerskimi czyli organizacjami pozarządowymi o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, w tym Polski Czerwony Krzyż.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie informuje, iż  25 LISTOPADA 2014 r. pomiędzy Polskim Czerwonym Krzyżem a ARR została zawarta Umowa nr POPŻ/O/3/2014 o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2014. Dostawy artykułów prowadzone były w okresie 01.12.2014r do 21.12.2014r a ich dystrybucja w okresie 01.12.2014r do 31.01.2015r. 

Dystrybucja pomocy na Mazowszu w Podprogramie 2014 realizowana była przez

  • Magazyn w Pułtusku – ul. 3-go Maja 3, 06-100 Pułtusk

Wielkość pomocy uzależniona była od liczby osób, którym udzielana była pomoc w roku poprzedzającym realizację danego Podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ 2014 – 2020.   

Przez Magazyn PCK w Pułtusku rozdysponowanych zostało:

  • 10,515 ton makaronu
  • 14,033 tys. litrów mleka
  • 5,6084 ton mielonki wieprzowej,
  • 14,022 ton cukru białego
  • 7,010 ton oleju rzepakowego.

Kto mógł skorzystać z pomocy żywnościowej ?

Zadaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest udzielenie korzystającym z jego pomocy wsparcia ich najbardziej podstawowych potrzeb, co ma ich wydobyć z ubóstwa i umożliwić im integrację ze społeczeństwem. Pomoc kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014 – 2020 Podprogram 2014 mogły zostać  objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej4, tj. 813 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 684 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową ?

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Podprogramu 2014, kwalifikowały właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy.

Jaką pomoc przekazujemy?

Pomoc udzielana w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym przekazana była bezpłatnie.

Działania towarzyszące

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadził następujące działania w ramach środków towarzyszących:

  1. Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych i/lub
  2. Pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy materialnej).

Działania towarzyszące nie były objęte dofinansowaniem z FEAD.

Finansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PO PŻ 2014 – 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR. W ramach Podprogramu 2014 kwota środków finansowych przeznaczonych na jego realizację to ponad 46 mln zł z uwzględnieniem wszystkich organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Autor wpisu