Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Oddziału Rejonowego PCK.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.  Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
2.  Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- obywatelstwo
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego stażu pracy.
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem posiadanie wymaganego wykształcenia.
6. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
10. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej

Oferty należy składać zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego PCK”.

Termin składania ofert (osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera) do 31.10.2023r. do godz. 15.00 w biurze Oddziału Rejonowego PCK w Płocku, ul. Misjonarska 22.
Decyduje data wpływu do biura Oddziału.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dot. konkursu udzielane są pod numerem 24-364-76-11.

Autor wpisu