2024.10.14 Porozumienie WOT

Chcemy poinformować, że nawiązaliśmy porozumienie w 18 Stołeczną Brygadą Obrony Terytorialną. Głównym celem jest rozwijanie krwiodawstwa, jako że w 18BWOT jest klub Honorowych Dawcó Krwi, ale nie tylko. Strony zgodnie deklarują, że podpisanie niniejszego Listu intencyjnego stanowi etap przygotowawczy zmierzający do podpisania porozumienia między Stronami określającego długofalową współpracę związaną z zapewnieniem korzyści dla obu stron celem prowadzenia działalności szkoleniowej. Niniejszy list ma również na celu określenie zasad wzajemnej promocji działalności 18. SBOT a także PCK
w Warszawie, zwłaszcza w aspekcie przybliżenia ich działalności społeczności lokalnej Miasta Stołecznego Warszawy.

Strony zgodnie deklarują, iż celem  współdziałania jest:

 • współpraca szkoleniowa, w tym przygotowania przedstawicieli PCK i żołnierzy do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa;
 • wzajemnego wsparcia szkoleniowego (pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna pola walki TC3) i logistycznego, zgodnie z obowiązującymi Strony przepisami;
 • upowszechniania tradycji i historii Oręża Polskiego, kształtowania patriotycznych oraz prozdrowotnych postaw w społeczeństwie;
 • propagowanie działalności na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, a także rekrutacji do 18 Stołecznej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • realizacji wspólnych projektów społecznych i proedukacyjnych;
 • krzewienia postaw patriotycznych;
 • doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
 • wymiana doświadczeń z zakresu opracowywania i wprowadzania nowych technik szkoleniowych w tym udzielania podczas wykonywania wspólnych zadań specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego;
 • działania w kierunku promocji zdrowia poprzez działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz realizacji projektów mających za cel propagowanie zdrowego trybu życia;
 • współpracy w czasie konfliktu zbrojnego, zgodnie z postanowieniami Konwencji genewskich z 1949 r. i Protokołów dodatkowych z 1977 r. oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
 • współpracy w zakresu działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi, w tym organizacji akcji poborów krwi oraz promocji krwiodawstwa w środowisku żołnierzy 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej;
 • niesienia pomoc ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof, a także przygotowywania społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski
  i katastrofy;
 • działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej, w tym opieka nad kombatantami oraz osobami będącymi pod opieką PCK;
 • wzajemnej promocji działalności 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża;

2024.10.14 Porozumienie WOT

Autor wpisu