ministerstwoPodsumowanie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Podprogramu 2015

Kto mógł skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2015? 

Pomoc kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogli zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafił będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Jak zostać objętym pomocą żywnościową?

Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu 2015 kwalifikowały właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób zakwalifikowanych do pomocy. Osoby bezdomne Polski Czerwony Krzyż samodzielnie zakwalifikował do pomocy.

Jaką pomoc przekazujemy?

Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, przekazywanych bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym. Pomoc w ramach  programu nie zaspokoiła wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełniła ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Dystrybucja pomocy

W Podprogramie 2015, w ramach Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK artykuły żywnościowe były dostarczane do:

 • Magazyn w Pułtusku – ul. 3-go Maja 3, 06-100 Pułtusk
 • Magazyn w Ostrołęce – ul. I Armii Wojska Polskiego 32, 07-400 Ostrołęka
 • Magazyn w Grodzisku Mazowieckim – ul. Bartniaka 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim – ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz

 • organizacji  lokalnej (OPL) Magazyn PCK w Wyszkowie, ul. I Armii Wojska Polskiego 89 A

 

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona była od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.    

Ogólna wartość przekazanych artykułów spożywczych na teren Mazowsza to 1 307 907,33 zł.

Łączna ilość osób objętych pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2015 to 10 423 osoby, łączna ilość wydanych paczek to 63 036 szt.

 • w tym: kobiety – 5857, mężczyźni –  4566
 • w tym osoby: w wieku 15 lat lub poniżej – 2858, 65 lat lub powyżej – 1362, pozostałe osoby – 6203.
 • w tym: bezdomni – 117, niepełnosprawni – 1495, bezrobotni – 2940, społeczności marginalizowane – 121, osoby z pozostałych grup – 5750.

Liczba osób objętych pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim:

Ogółem – 10 423 osoby, do 100% kryterium – 7744 osoby, 100% -150-% kryterium – 2679 osób.

Działania Towarzyszące na Mazowszu

Podprogram 2015

Polski Czerwony Krzyż realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadził również działania w ramach środków towarzyszących. Działania te mają na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Magazyn OR PCK w  Ostrołęce

 

                              Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy w Ostrołęce do końca 2015 r. zorganizował 4 spotkania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie      samodzielności             i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015. Spotkanie 27.08.2015 i 15.10.2015 dotyczyło jednego tematu. Celem spotkań było zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego odżywiania. Plan (1,5 h ) spotkania zawierał: Część organizacyjną , zapoznanie z uczestnikami ,rozdanie materiałów, omawianie zasad prawidłowego odżywiania, omawianie wartości odżywczych poszczególnych rodzajów żywności, omówienie znaczenia odpowiedniego sposobu sporządzania potraw, pomiar składu ciała za pomocą analizatora składu ciała TANITA BF-350, konsultacje indywidualne. Uczestnik warsztatu zdobył wiedzę z zakresu podstawowych zasad prawidłowego odżywiania, które mógł wprowadzić do codziennego życia zmienić nawyki żywieniowe. Działanie to ma również poszerzyć wiedzę uczestników z zakresu wpływu odżywiania na zdrowie jako aspekt profilaktyczny. Ponadto osoby obecne na spotkaniu otrzymały przygotowane materiały z informacjami przekazywanymi na spotkaniu ,w których znajduje się przykładowy jadłospis i przepisy ułatwiające wprowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych. Uczestnicy korzystali chętnie z urządzenia na którym można było zmierzyć skład swojego ciała . Dla chętnych , których było wielu odbyły  się indywidualne konsultacje  z Panią mgr inż. Sylwią Szewczyk.

                                Następne spotkania odbyły się 12.11.2015 i 29.12.2015. Celem tych spotkań było zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego odżywiania w wybranych problemach zdrowotnych. 1.5 H spotkania zawierały : zapoznanie się z uczestnikami, rozdanie materiałów dydaktycznych omówienie zaleceń żywieniowych w wybranych problemach zdrowotnych, zastosowanie produktów żywnościowych z Programu FEAD, pytania otwarte. Uczestnik zajęć zdobył wiedzę z podstawowych zasad prawidłowego odżywiania w wybranych problemach zdrowotnych, które będzie mógł wprowadzić do codziennego życia. Działanie to ma na celu przede wszystkim poszerzyć wiedzę uczestników z zakresu wpływu odżywiania na zdrowie jako aspekt profilaktyczny. W materiałach edukacyjnych zawarto wykorzystanie produktów z PROGRAMU FEAD. W spotkaniach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż uczestniczyło około  91 osób. Niektóre osoby brały udział w spotkaniu na temat pierwszy i drugi więc na listach obecności jest około 126 osób.

 

Magazyn OR PCK w Grodzisku Mazowieckim

Organizacja 17 warsztatów kulinarnych w ramach działań towarzyszących  POPŻ Podprogram 2015 dla łącznej ilości 557 osób. Szkolenie prowadzone przez kucharza i pomocników pokazało co można przygotować z produktów otrzymywanych w ramach programu FEAD. Zajęcia pokazywały również, że posiłek można przygotować szybko i smacznie. Zajęcia miały również na celu uświadomienie osób, że należy odpowiednio gospodarować żywnością i nie marnować jej. Podczas programu przeprowadzona została degustacja posiłku przez wszystkich uczestników oraz wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych. W ramach programu powstała broszura informacyjna dla korzystających z programu.

CEL WARSZTATÓW:

 • osoba powinna odpowiednio gospodarować produktami otrzymanymi w PO PŻ 2015 oraz na wszystkimi innymi wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym
 • mieć świadomość, że produkty są najlepszej jakości
 • wiedzieć, że można przygotować proste i złożone dania ,
 • wiedzieć, z czego składa się dany produkt
 • jakie zawiera : witaminy, węglowodany, białko, sól, tłuszcze, itp.
 • ile dany produkt w 100g zawiera wartości energetycznej
 • potrafi określić ilość danego produktu do przygotowania danego posiłku
 • rozwijanie w sobie nowych pomysłów kulinarnych

FORMA PRACY:

 • praca zespołu z grupą osób

METODY PRACY:

 • wykład
 • elementy dyskusji ( produkty spoż. )
 • gotowanie dla osób z wymianą doświadczeń regionalnych
 • ulotka/broszura informacyjna

 

Magazyn OR PCK w Nowym Dworze Mazowieckim

 

Realizacja programu: „Warsztaty kulinarne wraz z prelekcją”. nastąpiła w formie 6 spotkań po 2 godziny.

Forma prowadzenia zajęć:

 1. Warsztaty kulinarne – 1 godzina
 2. Prelekcja – 1 godzina

Przebieg zajęć:

1) Każde spotkanie rozpoczynało się od warsztatów kulinarnych w czasie, których przygotowywane były potrawy.

2) Uczestnicy pomagali w przygotowaniu potraw.

3) Po wstępnym  przygotowaniu jedzenia, odbywała się prelekcja w komunikatywnej formie, pozwalająca na aktywną dyskusję.

4) Po prelekcji następowała konsumpcja przygotowanych potraw, podsumowanie i powtórzenie przekazanych informacji.

 

Warsztaty kulinarne:

Przygotowanie 3 potraw składających się z niedrogich, łatwo dostępnych produktów, zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie:

Danie główne w formie: kotlecików z kaszy jęczmiennej, z zastosowaniem obróbki termicznej – pieczenia, podawane z sosem czosnkowym.

Dodatek do dania głównego: Surówka z białej rzodkwi.

Danie spełniające zalecenia posiłku śniadanie: sałatka makaronowa.

Przepisy potraw zostały rozdane uczestnikom zajęć.

 

Prelekcja:

Tematem, który został zaprezentowany uczestnikom był:

„ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA”.

Prelekcja została zrealizowana w formie prezentacji programu typu PowerPoint Microsoft, komputerowego pokazu slajdów, wyświetlanego na projektorze multimedialnym.

Tematyka została opracowana w oparciu o aktualny stan wiedzy i nauki o żywieniu. Wszystkie zawarte informacje zgodne są z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia. 

 

 

Magazyn PCK w Pułtusku

Tematem działań  towarzyszących były; "Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania  i przeciwdziałania marnowaniu żywności ". Łącznie przeprowadzono 9 spotkań,  w których udział wzięło 174 osoby skierowane przez MOPS Pułtusk oraz GOPS -y,  którzy  spełniali kryteria do uzyskania pomocy żywnościowej.

Miejscem realizacji była siedziba OR PCK Pułtusk -świetlica.

Działania towarzyszące miały na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji

w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Metody przeprowadzania spotkań to : prelekcje, pokazy prezentacji multimedialnej,  wykłady informacyjne, filmy, ćwiczenia przygotowujące i doskonalące- aktywizacja praktyczna, pogadanki.

Cele w zakresie tematycznym zostały osiągnięte, jak również w ilości uczestników   chociaż nie do końca, problem stanowiła frekwencja na zajęciach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jak również Gminne Ośrodki Pomocy  miały problem, pomimo informacji jakie zostały udostępnione, z zachęceniem uczestników programu PO PŻ do uczestniczenia w zajęciach w ramach działań towarzyszących.

Oprócz działań towarzyszących finansowanych w ramach programu prowadzone były też działania dodatkowe pozafinansowe. Było to przede wszystkim  informowanie podopiecznych o sposobie udzielania pomocy, kierowanie do właściwych Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej po skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w programie  POPŻ 2015. Pomoc podopiecznym rzeczowa w postaci wydawania tornistrów z artykułami piśmienniczymi w ilości 65 sztuk oraz paczek ze słodyczami w miesiącu grudniu w  ilości 180 szt.

 

Magazyn PCK w Wyszkowie (OPL)

Tematem spotkań było: „Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności”. Prowadzone warsztaty miały na celu dostarczenie jego uczestnikom profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania się rodziny, wartości odżywczych produktów oraz nie marnowania żywności. Tematyka warsztatów:  1) Gotuję  – nie marnuję – edukacja, 2) Stop marnowaniu żywności. „Coś z niczego. Pomysły na zdrowe, proste dania. 3) Prawidłowe przechowywanie produktów. 4) Pozyskanie współczesnej wiedzy na temat zdrowego odżywiania, racjonalnego wyboru produktów żywnościowych, którymi dysponujemy. 5) Umiejętność kreatywnego komponowania jadłospisu oraz przechowywania żywności zgodnie z zaleceniami. 6) Informacja na temat ekologicznego gospodarowania żywnością. Łączna ilość spotkań – 2. Spotkania przeprowadzone w lutym 2016r.

 

W ramach realizacji wszystkich działań towarzyszących na Mazowszu szacunkowo zostało objętych z podziałem na wiek:

 • 15 lat lub poniżej – 12%
 • 65 lat lub powyżej – 30%
 • Pozostałe osoby – 58%

 

Liczba  przeprowadzonych działań w ramach środków towarzyszących oraz liczby osób objętych działaniami w ujęciu wojewódzkim

Łączna ilość działań – 38, Ogółem uczestników działań towarzyszących – 1060 osób,

 • w tym: kobiety – 777, mężczyźni – 283,
 • w tym: bezdomni – 65 osób, niepełnosprawni – 148 osób, bezrobotni – 401 osób, społeczności marginalizowane – 21 osób, osoby z pozostałych grup – 425 osób.

Liczba osób objętych działaniami towarzyszącymi w podziale na wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim:

Łączna ilość – 1060 osób, do 100% kryterium – 785 osób, 100%-150% kryterium – 275 osób.

 

Finansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PO PŻ finansowany jest ze środków UE i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Wstępna alokacja środków dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020
w cenach bieżących wynosi 473 359 260 EUR. Wkład środków krajowych wynosi 83 533 987 EUR.

Autor wpisu