Jednym z podstawowych celów Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz polepszanie warunków życia osób potrzebujących we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, dzięki mobilizacji wszystkich sił i środków. Do realizacji wyżej wymienionego celu Polski Czerwony Krzyż wyznaczył sobie statutowe zadania prowadzenia działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej, organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-socjalnych, rehabilitacyjnych a także rekrutację szkolenie i organizowanie personelu oraz wolontariatu niezbędne do wykonywania tych zadań.  Opieka i pomoc socjalna jest obowiązkiem państwa. Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża zaś, jako organizacji pozarządowej jest uzupełnienie opiekuńczej roli państwa w ramach zadań statutowych i własnych możliwości organizacyjno-finansowych. Głównym więc celem Polskiego Czerwonego Krzyża przy założeniu, iż realizuje swoje statutowe zadanie jest dotarcie do podmiotów zobowiązanych z mocy ustaw do realizacji zadań obejmujących usługi określane jako opiekuńcze, wykazanie się doświadczeniem, wyszkoloną kadrą, rzetelnością w realizacji zdania, wypracowaniem sobie roli lidera wśród innych podmiotów wykonujących podobne zadanie i profesjonalnego partnera dla służb państwowych a nade wszystko dla bezpośrednich odbiorców tj. beneficjentów ostatecznych jakimi są podopieczni.

Polski Czerwony Krzyż zajmuje się organizacją pomocy w formie usług opiekuńczych w domu chorego., sprawowanych przez siostry PCK od 1962 roku. Instrukcją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z roku 1973 zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi zadanie sprawowania opieki społecznej nad chorym w domu, poprzez tworzenie sieci punktów opieki PCK. Do 1989 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wyznaczało zakres zlecenia obejmującego ilość podopiecznych, wskaźniki wzrostu ich ilości, ilość zatrudnionych pracowników, tryb i zakres szkolenia osób realizujących opiekę. Działalność ta była w pełni finansowana przez Ministerstwo.

Do 1990 roku Polski Czerwony Krzyż zatrudniał ponad 24 tys. sióstr PCK. W 1992 roku 22 763 sióstr PCK opiekowały się 74 363 osobami potrzebującymi w domach, świadczono inną formę wspierania tzw. pomoce sąsiedzkie. Usługa ta polegała na okresowym zatrudnianiu sąsiadów osób otrzymujących pomoc. W 1992 roku pomoc tę świadczono nad 6 432 osobami.  W sierpniu 2011 r w na terenie całej Polski, Polski Czerwony Krzyż wykonał łącznie 427 034,5 godzin usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 8 840 godzin usług tzw. “prywatnych” u 278 podopiecznych. Polski Czerwony Krzyż obecnie świadczy usługi nad osobami chorymi, starszymi w formie: prywatnych usług i na zlecenie samorządów terytorialnych.

 

Nasze mocne strony:

  • historyczne kojarzenie usług z Polskim Czerwonym Krzyżem,
  •  zaufanie społeczne organizacji,
  •  uznanie zawodu – siostra PCK,
  •  przygotowana kadra punktów opieki,
  •  wieloletnie doświadczenie we współpracy PCK z administracją samorządową (przetargi, konkursy na usługi),
  •  poprawne, wieloletnie kontakty w środowiskach lokalnych wśród beneficjentów,
  •  możliwość zaangażowania wolontariuszy do świadczenia usług opiekuńczych.