Główny księgowy

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyżaw Warszawie zatrudni pracownika na stanowisku

samodzielna księgowa/samodzielny księgowy

Zakres czynności:

 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych;
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów;
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych;
 • prowadzenie ewidencji kosztów księgowych, uzgadnianie ich z kontami Księgi Głównej;
 • księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego;
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych;
 • uzgadnianie i potwierdzanie sald z kontrahentami;
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami (np. ZUS, GUS);
 • weryfikacja rejestrów VAT oraz wysyłka plików JPK;
 • sporządzanie raportów finansowych związanych z zamknięciem miesiąca;
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia rachunkowości;
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z dotacji/projektów oraz realizacja rozliczeń działalności zleconej;
 • właściwe zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów, programów komputerowych, nośników informacji, sprawozdań, będących źródłem informacji o Mazowieckim Oddziale Okręgowym PCK;
 • czuwanie nad dokumentacją rachunkową, wykorzystywaną i prowadzoną przez inne komórki organizacyjne Oddziału Mazowieckiego i Oddziałów Rejonowych PCK;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych jako instrukcje Dyrektora, dot.: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, kasowych (instrukcja kasowa), zasad obrotu gotówkowego, zasad gospodarki magazynowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • przedstawianie Zarządowi oraz Dyrektorowi sytuacji finansowej oraz gospodarczej oraz wniosków płynących z tej oceny;
 • opracowywanie na podstawie danych finansowych analiz finansowo-ekonomicznych, stanowiących podstawę do podejmowania decyzji przez Zarząd i/lub Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK;
 • ścisła współpraca z Oddziałami Rejonowymi PCK oraz z Zarządem Głównym PCK w zakresie koordynacji zadań związanych z gospodarką finansową;
 • współpraca z pozostałymi pracownikami PCK w zakresie koniecznym do prawidłowego sporządzania dokumentacji rachunkowej,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora oraz członków Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK związanych z pilnymi potrzebami zakładu pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe z zakresu finansów/ekonomii, potwierdzone świadectwem/dyplomem,
 • certyfikat ukończenia kursów/szkoleń w zakresie księgowości i finansów;
 • doświadczenie – co najmniej 3 lata pracy na stanowisku samodzielnej księgowej/samodzielnego księgowego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność;
 • bieżąca znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy;
 • umiejętność pracy w programach księgowych;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, przede wszystkim Excel i Word;
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji i samodokształcania;
 • umiejętność przekazywania informacji, oceny sytuacji finansowej oraz wysnuwania wniosków;
 • samodzielność, skrupulatność, terminowość, dokładność i sumienność.

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość programu finansowo-księgowego Optima;
 • doświadczenie księgowe związane z rozliczaniem dotacji i programów.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilne zatrudnienie w organizacji działającej od ponad 100 lat;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • koleżeńską atmosferę w pracy i wsparcie merytoryczne.

Zapraszamy do składania aplikacji na adres e-mail: warszawa03@pck.org.pl

Prosimy o dodanie w aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jednocześnie informujemy, że:

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pck.org.pl

Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Autor wpisu