Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  PO PŻ. Podprogram 2017

Ogólne zasady realizacji operacji w ramach Podprogramu 2017

 1. Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2017

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 1. Cele szczegółowe:
 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ ,
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych

od 08.2017 do 06.2018


bezdomni,Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • niepełnosprawni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w poniższych kryteriach kwalifikalności.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

 • Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

 • OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

   

   

   

  • OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
  • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.
  • OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych. Załącznik nr   6 stosuje się wyłącznie do osób bezdomnych. Ponadto, w przypadku przekazywania pomocy żywnościowej wyłącznie na podstawie otrzymanej z OPS listy osób zakwalifikowanych, OPR i OPL zobowiązane są posiadać podpisane przez osoby znajdujące się na tej liście oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 7 do wytycznych.

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym: paczki żywnościowe, posiłki.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 . 

Zestaw na Podprogram 2017  artykułów spożywczych obejmuje:

 • groszek z marchewką 4 kg,
 • fasola biała 4 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,5 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • ryż biały 4 kg,
 • kasza gryczana 2 kg,
 • herbatniki maślane 0,6 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 •  szynka drobiowa 3 kg,
 •  szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 •  pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 •  filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l.

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017. W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości OPR/OPL. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez dany OPL/OPR konieczne jest zapewnienie zamiany tego artykułu na mleko UHT   w odpowiednio zwiększonej proporcji.

Ogólne zasady realizacji działań w ramach środków towarzyszących

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez organizowane:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów  kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Działania te mają też na celu:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
 •  zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 •  grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotn
 1. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb  życiowych  osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
 • – pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • – wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ww. lista nie jest wyczerpująca i może różnić się w zależności od OPR i OPL, regionu i odpowiada indywidualnym potrzebom odbiorców końcowych.

Dodatkowo, każda z OPR i OPL we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom końcowym pomocy żywnościowej współfinansowanej z FEAD informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informowania odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Podprogramu 2017 

 • Kwota ogółem ok. 390 127 262 PLN, w tym:
 • kwota przeznaczona na zakup artykułów w ramach postępowania przetargowego ok. 354 661 148 PLN (brutto), w tym kwota netto na zakup artykułów spożywczych oraz kwota  podatku od towarów i usług (VAT),
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów administrowania, magazynowania i transportu (5% kwoty na zakup artykułów spożywczych brutto) –  ok. 17 733 057 PLN,
 • kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu środków towarzyszących  (5% kwoty na zakup artykułów spożywczych brutto) – ok.  17 733 057 PLN.

Powyższe działania realizowane są dzięki wkładowi finansowemu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mrpips.gov.pl

W ramach Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK artykuły żywnościowe będą dostarczane do:

 • Magazyn w Pułtusku – ul. 3-go Maja 3, 06-100 Pułtusk
 • Magazyn w Grodzisku Mazowieckim – ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim – ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wytyczne IZ Podprogram 2017.pdfPobierz

Autor wpisu